ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 

SELTZER WORKS BV

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 

 

1. Definities 

1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder: 

a. SELTZER WORKS BV: SELTZER WORKS B.V. handelend onder de naam “Bruys”, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80059562. 

b. Producten: alle artikelen en diensten die Klant bij Bruys bestelt en/of afneemt. 

c. Klant: iedere persoon of rechtspersoon die bij SELTZER WORKS BV als klant staat ingeschreven of éénmalig bestelt en/of afneemt. 

d. Overeenkomst: iedere afspraak en koopovereenkomst tussen SELTZER WORKS BV en Klant. 

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken tussen SELTZER WORKS BV en Klant. 

1.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op een bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen. Er gelden geen andere voorwaarden, tenzij SELTZER WORKS BV dit schriftelijk heeft aanvaard. 

 

2. Offertes en aanbiedingen 

Alle offertes en aanbiedingen van SELTZER WORKS BV zijn vrijblijvend en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele toezeggingen van SELTZER WORKS BV, binden SELTZER WORKS BV alleen indien deze door bevoegde vertegenwoordigers van SELTZER WORKS BV zijn bevestigd. 

 

3. Overeenkomsten 

3.1 SELTZER WORKS BV heeft het recht een order van Klant te weigeren, indien Klant niet (meer) kredietwaardig blijkt te zijn. 

3.2 SELTZER WORKS BV kan extra zekerheid van Klant verlangen voor de nakoming van zijn verplichtingen. 

3.3 Als er kennelijke verschrijvingen, druk- en zetfouten zijn gemaakt, dan is SELTZER WORKS BV hieraan niet gebonden. Dat betekent dat van SELTZER WORKS BV niet kan worden verlangd het Product te verkopen aan Klant op basis van de druk- of zetfout. 

 

4. Prijzen/verkoopprijzen 

4.1 De prijzen van SELTZER WORKS BV zijn geldig voor de looptijd van een aanbieding. Op het moment van het verschijnen van een nieuwe aanbieding via welke media dan ook (folders, advertienties, etc.) vervallen alle voorgaande aanbiedingen. 

4.2 SELTZER WORKS BV heeft het recht de prijzen tussentijds te veranderen indien de omstandigheden waarop deze prijzen zijn gebaseerd, wijzigen. 

4.3 De door SELTZER WORKS BV vermeldde prijzen zijn weergegeven inclusief en exclusief omzetbelasting. Eventuele vervoerskosten en andere bijkomende kosten, zoals verwijderingsbijdragen en emballage, zijn niet in de prijs begrepen en worden separaat in rekening gebracht. 

 

5. Leveringstermijn 

5.1 Een door SELTZER WORKS BV opgegeven leveringstermijn is gebaseerd op de omstandigheden van het moment van bestelling en betreft een verwacht tijdstip bij benadering. De Producten worden bezorgd op het aangegeven adres van Klant, tenzij -anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de afleveringstermijn door SELTZER WORKS BV of bij het niet op voorraad zijn van Producten heeft Klant geen recht op schadevergoeding. 

5.2 Indien Klant niet op de afgesproken dag en/of tijdstip aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen of af te halen, kan SELTZER WORKS BV de kosten voor het opnieuw aanbieden en eventuele opslagkosten aan Klant in rekening brengen. 

 

6. Aflevering en risico 

Bij (af)levering gaat het risico voor de Producten over op Klant. Indien Klant de Producten niet of niet tijdig afneemt, is hij direct in verzuim. SELTZER WORKS BV is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Klant op te slaan of door te verkopen aan derden. 

 

7. Betaling 

7.1 Klant dient de prijs bij het sluiten van de Overeenkomst en uiterlijk bij (af)levering te voldoen. 

7.2 Indien geen contante betaling is overeengekomen, zal Klant de openstaande bedragen binnen veertien dagen na factuurdatum aan SELTZER WORKS BV voldoen, tenzij contractueel anders is afgesproken. Bij automatische incasso geldt in beginsel een betalingstermijn van vijf dagen. 

7.3 Uitsluitend SELTZER WORKS BV heeft het recht op verrekening. Het recht op verrekening of opschorting door Klant is uitgesloten. 

7.4 Indien Klant niet tijdig betaalt, is hij verplicht de buitengerechtelijke incassokosten te betalen die ten minste 15% van het openstaande en verschuldigde bedrag bedragen (met een minimum van EUR 40), te vermeerderen met de alsdan geldende wettelijke handelsrente. 

 

8. Eigendomsvoorbehoud 

8.1 Het eigendom van de Producten gaat over op Klant nadat Klant alle vorderingen van SELTZER WORKS BV heeft voldaan. 

8.2 Voordat de eigendom van de Producten op Klant is overgegaan, is deze niet gerechtigd de Producten te vervreemden, te verhuren, in gebruik te geven of te verpanden. 

8.3 In geval van inbeslagname, (dreigend) surseance van betaling of faillissement van Klant, zal Klant onmiddellijk SELTZER WORKS BV waarschuwen en de deurwaarder, bewindvoerder of curator wijzen op de rechten van SELTZER WORKS BV. 

 

9. Ruilen/Retourneren 

9.1 Ruilen of retourneren van een bij SELTZER WORKS BV gekocht Product is mogelijk binnen 30 dagen na aankoopdatum. SELTZER WORKS BV is alleen gehouden een verzoek tot ruilen of retourneren te honoreren binnen deze termijn na overlegging van: de (originele) aankoopfactuur; het ongebruikte, onbeschadigde en complete Product en de oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking van het Product. Aan het in behandeling nemen van een klacht door SELTZER WORKS BV kan Klant geen rechten ontlenen. 

9.2 SELTZER WORKS BV is niet verplicht gekochte Producten te ruilen of retour te nemen indien het Product onjuist is gebruikt of is beschadigd. 

 

10. Garantie/Klachten 

10.1 Voor Producten die SELTZER WORKS BV via haar externe toeleveranciers heeft verkregen, gelden de garantievoorwaarden van die toeleveranciers, tenzij wettelijk anders is bepaald. De garantie op eigen merkproducten van SELTZER WORKS BV houdt in dat Producten die gebreken vertonen, deze binnen de garantietermijn worden vervangen of dat de koopprijs aan Klant wordt terugbetaald, minus de eventuele afschrijving voor de gebruiksperiode van het Product. De termijn en inhoud van de garantie is afhankelijk van het product en wordt door SELTZER WORKS BV per Product(soort) bepaald. 

10.2 Indien Klant een beroep doet op een door SELTZER WORKS BV gegeven garantie, dient Klant SELTZER WORKS BV binnen veertien (14) dagen in staat te stellen het Product te onderzoeken. Een vervangen c.q. teruggenomen Product wordt (weer) eigendom van SELTZER WORKS BV en dient bij SELTZER WORKS BV te worden ingeleverd. 

10.3 Buiten de garantie vallen gebreken aan de Producten, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak, zoals schade ontstaan tijdens transport door Klant. 

10.4 Geen recht op garantie bestaat, indien het Product verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder toestemming van SELTZER WORKS BV het Product is gewijzigd. 

 

11. Aansprakelijkheid 

11.1 Iedere aansprakelijkheid van SELTZER WORKS BV (inclusief ongedaanmakingsverplichtingen) is beperkt tot de directe schade, tot maximaal de waarde van de betreffende Producten waarover werd gereclameerd. De aansprakelijkheid van SELTZER WORKS BV is verder beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Bruys in het voorkomende geval uitkeert. Tenzij wettelijk anders is/wordt bepaald, is SELTZER WORKS BV niet aansprakelijk voor (overige) schade van Klant of derden, waaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, omzetverlies of bedrijfsschade. 

 

12. Overmacht 

12.1 Indien SELTZER WORKS BV door een omstandigheid die buiten de macht en invloedssfeer van SELTZER WORKS BV ligt (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Klant kan voldoen, worden haar verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien enige overmachtstoestand langer dan twee maanden heeft geduurd, heeft elk van de partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

 

13. Verzuim/ontbinding 

13.1 Indien Klant, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is Klant zonder nadere schriftelijke mededeling, na verval van de betalingstermijn in verzuim. SELTZER WORKS BV is dan gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden. 

13.2 In geval van (dreigende) surseance van betaling of faillissement of een (tijdelijke) stopzetting van het bedrijf van Klant, heeft SELTZER WORKS BV het recht alle Overeenkomsten met Klant met onmiddellijke ingang te beëindigen en alle vorderingen in een keer op te eisen. 

 

14. Privacy 

14.1 SELTZER WORKS BV verwerkt persoonsgegevens van Klant in het kader van: (beoordelen van een aanvraag tot) het verstrekken, gebruiken, en intrekken van een online account op www.bruysseltzer.com; het toesturen van nieuwsbrieven of andere (marketing)informatie voor producten of diensten; het aangaan, uitvoeren en ontbinden van een Overeenkomst; analyse voor marketing, statistische en wetenschappelijke doeleinden; en het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het behandelen van incidenten en geschillen. 

14.2 Bij het aanmaken van een online account op www.bruysseltzer.com stemt Klant in met de verwerking van persoonsgegevens. Op de verwerking van diens persoonsgegevens is, naast deze Voorwaarden, het Privacy Statement van SELTZER WORKS BV van toepassing (zie www.bruysseltzer.com). 

 

15. Rechtskeuze en bevoegde rechter 

15.1 Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.